Przepisy gry w tenisa ziemnego

 

Najważniejsze przepisy Polskiego Związku Tenisowego

Pełen dokument na stronie PZT   Polski Zwiazek Tenisowy


PODAJACY I ODBIERAJĄCY

Zawodnicy rozpoczynający grę muszą stać po przeciwnych stronach siatki. Zawodnik wprowadzający piłkę do gry nazywa się podającym. Zawodnik, który jest przygotowany do odbioru podania nazywa się odbierającym.


WYBÓR STRONY KORTU I PODANIA

Wybór strony kortu oraz wybór podania lub odbioru w pierwszym gemie zostaje ustalony przed rozgrzewką poprzez losowanie. Zawodnik(cy) wygrywający losowanie może(mogą) wybrać:

a. podanie lub odbiór w pierwszym gemie, w takim przypadku przeciwnik(cy) wybiera(ją) stronę kortu w pierwszym gemie lub

b. stronę kortu w pierwszym gemie, w tym przypadku przeciwnik(cy) wybiera(ją) podanie lub odbiór w pierwszym gemie lub

c. oddanie prawa wyboru jednej z powyższych możliwości przeciwnikowi(om).


ZMIANA STRON KORTU

Zawodnicy powinni zamieniać się stronami kortu po pierwszym, trzecim i każdym następnym nieparzystym gemie w każdym secie oraz po zakończeniu seta chyba, że suma gemów w tym secie była parzysta, w takim przypadku zmiana stron powinna nastąpić po zakończeniu pierwszego gema kolejnego seta. W grze tie-break zawodnicy powinni zmienić stronę kortu po każdych sześciu rozegranych punktach.


PIŁKA W GRZE

Jeżeli nie został wywołany ”let” lub ”fault” piłka jest w grze od momentu uderzenia jej przez podającego i pozostaje w grze do chwili rozstrzygnięcia punktu.


PIŁKA DOTYKAJACA LINII

Piłka dotykająca linii jest uważana za trafiającą w kort ograniczony tą linią.


PIŁKA TRAFIAJĄCA W STAŁE URZĄDZENIE KORTU

Jeżeli piłka będąca w grze zetknie się ze stałym urządzeniem kortu po uprzednim trafieniu we właściwe pole gry, punkt wygrywa zawodnik, który odbił tę piłkę. Jeżeli piłka dotknie stałego urządzenia kortu przed zetknięciem się z ziemią, zawodnik, który ją odbił, przegrywa punkt.


KOLEJNOŚĆ PODAWANIA

Po zakończeniu każdego normalnego gema, odbierający staje się w następnym gemie podającym, natomiast podający odbierającym. W grze podwójnej para, która ma podawać w pierwszym gemie każdego seta, ustala, który z partnerów będzie podającym w tym gemie. Podobnie, przed rozpoczęciem drugiego gema para przeciwna ustala podającego w tym gemie. Partner podającego w pierwszym gemie powinien być podającym w trzecim gemie, natomiast partner podającego w drugim gemie podającym w czwartym gemie. Kolejność taka powinna obowiązywać do końca tego seta.


KOLEJNOŚĆ ODBIORU PODANIA W GRZE PODWÓJNEJ

Para, która ma odbierać podanie w pierwszym gemie seta, ustala, który z partnerów odbierze podanie w pierwszym punkcie tego gema. Podobnie, przed rozpoczęciem drugiego gema seta, para przeciwna ustala, który z partnerów odbierze podanie w pierwszym punkcie tego gema. Partner odbierającego w pierwszym punkcie gema powinien odbierać podanie w drugim punkcie i taka kolejność odbioru powinna być kontynuowana do zakończenia tego gema i seta.
Po odbiorze podania przez odbierającego każdy z partnerów może odbić piłkę.


PODANIE (SERWIS)

Bezpośrednio przed rozpoczęciem podania podający powinien ustawić się w stanie spoczynku, tak, aby obydwie stopy znajdowały się poza linią końcową (tj. po jej stronie dalszej od siatki) oraz pomiędzy wyimaginowanymi przedłużeniami znaku środkowego i linii bocznej. Następnie powinien wyrzucić piłkę ręką w dowolnym kierunku i uderzyć ją rakietą zanim piłka zetknie się z ziemią. Podanie uważa się za zakończone w chwili, gdy rakieta uderzy w piłkę lub próba trafienia w nią nie powiedzie się. Zawodnik zdolny do posługiwania się tylko jedną ręką może użyć rakiety do wyrzucenia piłki.


WYKONANIE PODANIA

W normalnym gemie, w czasie wykonywania podania podający powinien ustawiać się na przemian z tyłu prawej i lewej połowy kortu, rozpoczynając w każdym gemie od prawej połowy. W tie-breaku podanie powinno być wykonywane na przemian z tyłu prawej i lewej połowy kortu, rozpoczynając pierwszy punkt od prawej połowy. Podana piłka musi przelecieć nad siatką i zetknąć się z powierzchnią pola serwisowego znajdującego się po przekątnej od podającego, zanim odbije ją odbierający.


BŁĄD STÓP

Podający w czasie wykonywania podania nie może:

a. zmieniać swojej pozycji poprzez chodzenie lub bieganie, aczkolwiek dopuszczalne są nieznaczne ruchy stóp;

b. którąkolwiek ze stóp dotknąć linii końcowej;

c. którąkolwiek ze stóp dotknąć powierzchni na zewnątrz wyimaginowanego przedłużenia linii bocznej; d. którąkolwiek ze stóp dotknąć wyimaginowanego przedłużenia znaku środkowego. Naruszenie tego przepisu przez podającego, nazywa się ”błąd stóp”.


BŁĄD PODANIA

Podanie jest błędnie wykonane, jeśli:

a. podający naruszy którykolwiek z przepisów zawartych w punktach 16, 17 lub 18;

b. podający nie trafi w piłkę, próbując ją uderzyć;

c. zaserwowana piłka, przed zetknięciem się z ziemią, trafi w stałe urządzenie kortu, podpórkę do gry pojedynczej lub słupek siatki;

d. zaserwowana piłka dotknie podającego lub jego partnera lub czegokolwiek, co jeden z nich ma założone na siebie bądź trzyma w ręku


DRUGIE PODANIE

Jeżeli pierwsze podanie jest błędne, podający wykonuje drugie podanie z tej samej połowy kortu, co pierwsze podanie, chyba, że pierwsze podanie wykonane zostało z niewłaściwej połowy kortu.


KIEDY MOŻNA PODAWAĆ I ODBIERAĆ

Podający nie może wykonać uderzenia dopóki odbierający nie jest przygotowany. Jednakże odbierający powinien przystosować się do rozsądnego tempa podającego i powinien być gotowy w rozsądnym czasie do odebrania, kiedy podający jest gotowy do wykonania podania. Odbierający, który usiłował odebrać podanie, musi być uznany za przygotowanego. Jeżeli natomiast odbierający sygnalizował, że jest nieprzygotowany, a podanie zostało wykonane, nie może być ono uznane za błędne.


UNIEWAŻNIENIE PODANIA

Podanie jest unieważnione, jeżeli:

a. zaserwowana piłka dotknie siatki, paska lub taśmy, a poza tym jest prawidłowo wykonane lub po dotknięciu siatki, paska lub taśmy dotknie odbierającego lub jego partnera, albo czegokolwiek, co jeden z nich ma założone na siebie bądź trzyma w ręku ;

b. podanie zostanie wykonane, gdy odbierający nie był przygotowany. W przypadku unieważnienia podania, próba ta nie jest liczona i podający ponownie wykonuje to podanie, z tym, że unieważnienie podania nie anuluje poprzedniego błędu.


UNIEWAŻNIENIE PUNKTU

We wszystkich przypadkach, kiedy punkt zostaje unieważniony, z wyjątkiem unieważnienia drugiego podanie, należy powtórzyć cały punkt.


ZAWODNIK PRZEGRYWA PUNKT

Punkt jest przegrany, jeżeli:

a. zawodnik błędnie wykona dwa kolejne podania;

b. zawodnikowi nie uda się odbić piłki, będącej w grze, przed jej odbiciem się od ziemi po raz drugi;

c. zawodnik odbije piłkę, będącą w grze, w taki sposób, że trafi ona w ziemię lub przed zetknięciem się z ziemią, trafi jakikolwiek przedmiot, poza właściwym polem gry;

d. zawodnik odbije piłkę, będącą w grze, w taki sposób, że przed zetknięciem się z ziemią trafi ona w stałe urządzenie kortu;

e. odbierający odbije zaserwowaną piłkę zanim ta zetknie się z ziemią;

f. zawodnik rozmyślnie, przy pomocy rakiety, przeniesie lub złapie piłkę, będącą w grze lub rozmyślnie dotknie ją rakietą więcej, niż jeden raz;

g. zawodnik, jego rakieta (trzymana w ręce lub nie), bądź cokolwiek co ma on na sobie lub trzyma, dotknie siatki, słupków siatki/podpórek do gry pojedynczej, linki, paska lub taśmy, bądź kortu w obrębie pola gry przeciwnika, kiedykolwiek, gdy piłka jest w grze;

h. zawodnik odbije piłkę, zanim przejdzie ona nad siatką na jego stronę;

i. piłka, będąca w grze, dotknie jego samego, bądź czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma, z wyjątkiem rakiety;

j. piłka będąca w grze dotknie jego rakiety, kiedy zawodnik nie trzyma jej w ręce;

k. zawodnik rozmyślnie oraz istotny sposób zmieni kształt rakiety w czasie rozgrywania punktu;

l. w grze podwójnej, gdy odbitą piłkę dotkną obaj partnerzy.


PRAWIDŁOWE ODBICIE

Odbicie jest prawidłowe, jeżeli:

a. piłka dotknie siatki, słupków siatki/podpórek do gry pojedynczej, sznurowej lub metalowej linki, paska lub taśmy, przelatując ponad nimi i zetknie się z ziemią w obrębie właściwego pola gry, z wyjątkiem sytuacji omówionych w punktach 2 i 24 (d);

b. piłka, będąca w grze, po tym jak zetknie się z ziemią w obrębie właściwego pola gry, wskutek rotacji lub wiatru, powtórnie przejdzie nad siatką, a zawodnik, na którego wypada kolejność odbicia, sięgnie ponad siatką i odbije piłkę na właściwe pole gry, nie łamiąc w żaden sposób przepisu 24;

c. odbita piłka przejdzie obok słupków siatki, powyżej lub poniżej poziomu wierzchu siatki, nawet ich dotykając, pod warunkiem, że trafi we właściwe pole gry, z wyjątkiem sytuacji omówionych w punktach 2 i 24 (d);

d. piłka przejdzie pod linką siatki pomiędzy podpórką do gry pojedynczej i słupkiem siatki, nie dotykając siatki, linki, bądź słupka siatki i trafi we właściwe pole gry;

e. rakieta zawodnika przejdzie nad siatką po wykonaniu przez niego odbicia piłki po swojej stronie siatki i piłka trafi we właściwe pole gry;

f. zawodnikowi uda się odbić piłkę, będącą w grze, która wcześniej trafiła w inna piłkę leżącą na właściwym polu gry.


PRZESZKODA

Jeżeli zawodnikowi w czasie rozgrywania punktu przeciwnik(cy) rozmyślnie przeszkadza(ją), zawodnik ten wygrywa punkt. W przypadku, gdy przeszkoda w grze spowodowana przez przeciwnika nastąpiła nieumyślnie lub w skutek czegoś, nad czym nie mógł zapanować (z wyjątkiem sytuacji spowodowanej stałym urządzeniem kortu), należy zarządzić powtórzenie punktu.27.


KORYGOWANIE BŁĘDÓW

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek błędu w odniesieniu do „Przepisów gry w tenisa”, regułą jest, że wszystkie rozegrane uprzednio punkty pozostają niezmienione. Stwierdzone błędy należy skorygować w następujący sposób:

a. Zarówno w trakcie normalnego gema, jak i tie-breaka, jeśli podania zostało wykonane z niewłaściwej połowy kortu, niezwłocznie po stwierdzeniu błędu podający powinien wykonać podanie z prawidłowej połowy kortu, odpowiadającej aktualnemu wynikowi. Jeśli podanie wykonane, z nieprawidłowej połowy kortu, przed stwierdzeniem pomyłki było błędne, to ten błąd podania pozostaje utrzymany.

b. Zarówno w trakcie normalnego gema, jak i tie-breaka, jeśli podania zostało wykonane z niewłaściwej strony kortu, niezwłocznie po stwierdzeniu błędu podający powinien wykonać podanie z prawidłowej strony kortu, odpowiadającej aktualnemu wynikowi.

c. Jeżeli w normalnym gemie zawodnik wykona podanie poza ustaloną kolejnością, jego przeciwnik musi podawać niezwłocznie po stwierdzeniu błędu, chyba, że błąd odkryto po rozegraniu całego gema, wówczas kolejność podania ma pozostać taka, jak ją zmieniono. W tym przypadku, zmiana piłek, jeśli wypada po ustalonej liczbie gemów, powinna nastąpić jeden gem później. Jeśli podanie, wykonane przez zawodnika podającego poza kolejnością, przed stwierdzeniem pomyłki było błędne, to ten błąd podania nie jest uwzględniany. W grze podwójnej, jeśli jeden z zawodników wykonał podanie, które powinien wykonać jego partner, i podanie to było błędne, to ten błąd podania pozostaje utrzymany.

d. Jeżeli w tie-breaku zawodnik podaje poza kolejnością i błąd ten został zauważony po parzystej liczbie rozegranych punktów, należy przywrócić niezwłocznie prawidłową kolejność podawania. Jeżeli natomiast pomyłkę stwierdzono po nieparzystej liczbie rozegranych punktów, kolejność podawania ma pozostać taka, jak ją zmieniono. Jeśli podanie, wykonane przez zawodnika podającego poza kolejnością, przed stwierdzeniem pomyłki było błędne, to ten błąd podania nie jest uwzględniany. W grze podwójnej, jeśli jeden z zawodników wykonał podanie, które powinien wykonać jego partner, i podanie to było błędne, to ten błąd podania pozostaje utrzymany.

e. Jeżeli w meczu gry podwójnej kolejność odbioru została przez odbierających zmieniona, ma ona pozostać taka, jak ją zmieniono, do zakończenia tego gema, natomiast partnerzy muszą przywrócić pierwotną kolejność odbioru w następnym gemie tego seta, w której znów będą odbierającymi.

f. Jeżeli na skutek błędu, przy stanie po sześć w gemach rozpoczęto rozgrywanie tie-breaka, chociaż wcześniej było ustalone, że ma być rozgrywany ”set do przewagi dwóch gemów”, należy niezwłocznie skorygować tę pomyłkę, o ile rozegrano tylko jeden punkt. Jeżeli jednak pomyłkę zauważono dopiero po rozpoczęciu drugiego punktu, set musi być kontynuowany, jako ”set z tie-breakiem”.

g. Jeżeli na skutek błędu, przy stanie po sześć w gemach rozpoczęto rozgrywanie ”seta do przewagi dwóch gemów”, chociaż wcześniej było ustalone, że ma być rozgrywany ”set z tie-breakiem”, pomyłkę należy skorygować niezwłocznie, o ile rozegrano tylko jeden punkt. Jeżeli jednak zauważono pomyłkę dopiero po rozpoczęciu drugiego punktu, set musi być kontynuowany, jako ”set do przewagi dwóch gemów” aż do stanu po osiem (lub wyższej parzystej liczby gemów), kiedy można rozegrać tie-break.

h. Jeżeli na skutek błędu, rozpoczęto ”set do przewagi dwóch gemów” lub „set z tie-breakiem”, chociaż wcześniej było ustalone, że zamiast decydującego seta będzie rozgrywany decydujący ”match tie-break”, pomyłkę należy skorygować niezwłocznie, o ile rozegrano tylko jeden punkt. Jeżeli pomyłkę zauważono po rozpoczęciu drugiego punktu, set musi być kontynuowany do momentu, gdy zawodnik lub para wygra trzy gemy (a tym samym decydującego seta) lub gdy wynik w gemach jest po dwa, należy rozegrać decydujący ”match tie-break”. Jednakże, jeżeli pomyłkę zauważono po rozpoczęciu drugiego punktu piątego gema, należy kontynuować set, jako ”set z tie-breakiem”

i. Jeżeli nie zmieniono piłek po uzgodnionej liczbie gemów należy je zmienić, kiedy na zawodnika /parę, który(rzy) miał(mieli) podawać nowymi piłkami, przypadnie najbliższa kolej podawania. Następnie piłki muszą być zmieniane tak, aby liczba gemów między zmianami odpowiadała uzgodnionej pierwotnie. Piłki nie powinny być zmieniane w trakcie trwania gema.


CIĄGŁOŚĆ GRY

Zasadą jest, że gra musi toczyć się nieprzerwanie, od początku meczu (od momentu wykonania pierwszego podania) aż do jego zakończenia.

a. Dopuszczalna przerwa pomiędzy punktami wynosi maksymalnie 20 sekund. Przy zmianie stron kortu przerwa może wynosić maksymalnie 90 sekund. Jednakże, po pierwszym gemie każdego seta oraz w trakcie tie-breaka, gra musi być kontynuowana i zawodnicy zmieniają strony bez odpoczynku. Po zakończeniu każdego seta przerwa może wynosić maksymalnie 120 sekund. Maksymalny czas przerw liczony jest od zakończenia punktu do wykonania pierwszego serwisu w następnym punkcie. Organizatorzy profesjonalnych turniejów mogą zwrócić się do ITF z prośbą o przedłużenie 90-cio sekundowej przerwy na zmianę stron i 120-sto sekundowej przerwy między setami.

b. Jeżeli w wyniku okoliczności, nad którymi zawodnik nie mógł zapanować, jego ubiór, obuwie lub niezbędne wyposażenie (z wyjątkiem rakiety) ulegnie zniszczeniu lub wymaga wymiany, zawodnik może otrzymać dodatkowy rozsądny czas na rozwiązanie tego problemu.

c. Zawodnik nie może otrzymać dodatkowego czasu na odzyskanie kondycji fizycznej. Jednakże, jeżeli ma on kontuzję, której stan może być poprawiony w wyniku interwencji medycznej, zawodnik może otrzymać jedną trzyminutową przerwę medyczną na tę kontuzję. Dopuszczalna jest również ograniczona ilość przerw na toaletę/zmianę stroju, których liczba została ogłoszona przed rozpoczęciem zawodów.

d. Organizatorzy zawodów mogą zezwolić na przerwę na odpoczynek nieprzekraczającą 10 minut, jeżeli zostanie to ogłoszone przed rozpoczęciem zawodów. Przerwa taka jest dozwolona po trzecim secie w meczu do trzech wygranych setów lub po drugim secie w meczu do dwóch wygranych setów;

e. Rozgrzewka nie może przekraczać 5 minut, o ile organizatorzy zawodów nie zadecydują inaczej.

ROZSTRZYGNIĘCIE GEMA

a. Normalny gem

Wyniki w normalnym gemie podajemy w następujący sposób , zaczynając od wyniku podającego:
Brak punktu - ”0”
Pierwszy punkt - ”15”
Drugi punkt - ”30”
Trzeci punkt - ”40”
Czwarty punkt - „Gem”

Jeżeli obaj zawodnicy /obie pary zdobyli po trzy punkty wynik zwie się ”Równowagą”. Po następnym punkcie wynik brzmi ”Przewaga” dla tego zawodnika /pary, który(a) wygrał(a) ten punkt. Jeżeli ten sam zawodnik /ta sama para wygra następny punkt, wygrywa gema, jeśli jednak następny punkt wygra przeciwnik /para przeciwna, wynik ponownie zwie się ”Równowagą”. Zawodnik/para musi wygrać kolejne dwa punkty bezpośrednio po stanie ”Równowaga”, aby rozstrzygnąć gema na swoją korzyść.


b. Tie-break

Obowiązuje liczenie punktów zwykłym systemem liczbowym: ”0”, ”1”, ”2”, ”3”, itd. Zawodnik /para, który(a) pierwszy(a) wygra siedem punktów, wygrywa gema i seta, przy założeniu, że przewaga wynosi przynajmniej dwa punkty. Jeżeli jest to konieczne, tie-break jest rozgrywany do stanu uzyskania takiej przewagi.

Zawodnik, na którego wypada kolejność podawania, ma być podającym w pierwszym punkcie. Jego przeciwnik(cy) będzie(ą) podającym w drugim i trzecim punkcie (w grze podwójnej będzie to zawodnik, na którego wypada kolejność podawania), a następnie każdy z zawodników podaje w dwóch kolejnych punktach do zakończenia tie-breaka (w grze podwójnej zawodnicy podają w porządku obowiązującym uprzednio w tym secie). Zawodnik/para, który był(li) podającym w pierwszym punkcie tie-breaka, powinien(powinni) być odbierającym(i) w pierwszym gemie następnego seta.

ROZSTRZYGNIĘCIE SETA

Istnieją różne metody rozstrzygania seta. Dwie najważniejsze to ”set do przewagi dwóch gemów” i ”set z tie-breakiem”. Dopuszczalne jest stosowanie obu metod, ale jej wybór musi być ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów. Jeżeli stosujemy metodę „set z tie-breakiem”, należy także ogłosić, czy set decydujący, rozgrywany będzie tą samą metodą, czy jako „set do przewagi dwóch gemów”.

a. ”Set do przewagi dwóch gemów”

Zawodnik /para, który(a) pierwszy(a) wygra sześć gemów, wygrywa seta, przy założeniu, że przewaga wynosi przynajmniej dwa gemy. Jeżeli jest to konieczne, set jest rozgrywany do stanu uzyskania takiej przewagi.

b. ”Set z tie-breakiem”

Zawodnik/para, który(a) pierwszy(a) wygra sześć gemów, wygrywa seta, przy założeniu, że przewaga wynosi przynajmniej dwa gemy. Jeżeli stan gemów wynosi po sześć rozgrywany jest tie-break.


ROZSTRZYGNIĘCIE MECZU

Mecz może być rozgrywany do dwóch wygranych setów (zawodnik/para musi(muszą) wygrać dwa z trzech możliwych setów) lub do trzech wygranych setów (zawodnik/para musi(muszą) wygrać trzy z pięciu możliwych setów).


UDZIELANIE WSKAZÓWEK

Pod pojęciem udzielanie wskazówek uważa się jakiekolwiek porozumiewanie się, wskazówki oraz wszelkiego typu instrukcje przekazywane zawodnikowi w dowolny sposób. W zawodach drużynowych, kapitan drużyny siedzi na korcie, może udzielać wskazówek w czasie przerwy między setami i w czasie przerw na zmianę stron, ale nie w czasie zmiany stron po pierwszym gemie w każdym secie i przy zmianie stron w tie-breaku. We wszystkich innych meczach udzielanie wskazówek jest niedozwolone.


TECHNOLOGIA ANALIZY ZAWODNIKA

Technologie analizy zawodnika, które są dopuszczalne do stosowania w odniesieniu do „Przepisów gry w tenisa” muszą spełniać wymagania podane w załączniku III. ITF podejmuje decyzje, czy jakiegokolwiek wyposażenie jest dopuszczalne lub nie jest dopuszczalne do stosowania. Czyni to z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanych stron, takich jak zawodnicy, producenci, narodowe związki tenisowe lub ich członkowie. Decyzje o dopuszczeniu do stosowania oraz aplikacje w sprawie dopuszczenia do stosowania rozpatrywane są w trybie opisanym w załączniku X.